„FUNDACJA SENIOR W KORONIE”

ROZDZIAŁ I:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA SENIOR W KORONIE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Aleksandrę Czarną – El Baz i Martę Białkowską  zwane dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Michała Lorenca w Warszawie dnia 19.10.2020 r., repertorium A nr 3872/2020, będąca kontynuacją działań podejmowanych przez Fundatorki w związku z wybuchem epidemii koronawirusa (COVID 19), w przedmiocie działalności dotyczącej ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla osób potrzebujących, w szczególności seniorów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 t.j.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Organami nadzoru w działalności Fundacji są Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Prezydent m.st. Warszawy.

§ 6

Fundacja używa pieczęci, wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami, dyplomami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II:

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest działalność w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, polegającej na wsparciu zdrowotnym oraz poprawie warunków życia codziennego osób najbardziej potrzebujących, w tym ze szczególnym uwzględnieniem seniorów (osób starszych), jak również na działaniu na rzecz promocji postaw związanych z wolontariatem, promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, a także szeroko pojętej pomocy społecznej w zakresie pomocy w czynnościach życia codziennego i poprawy dotychczasowych standardów życia.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie logistyczne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych, placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 – w zakresie celu Fundacji,
 2. wspieranie darami rzeczowymi, w tym paczkami żywieniowymi, zestawami obiadowymi, sprzętami gospodarstwa domowego innych placówek i instytucji niż określone w pkt.1,
 3. organizowanie i inicjowanie wszelkich działań na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wymagających opieki i wsparcia w miejscu zamieszkania lub specjalistycznym domu opieki,
 4. podejmowanie działań mających na celu promocję zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji,
 5. inicjowanie i wsparcie w przedmiocie adaptacji seniorów w różnych dziedzinach życia w szczególności ochronie praw i wolności człowieka w tym w postawach pro rodzinnych i profilaktyce społecznej,
 6. wdrażanie i promocja wśród osób starszych wykorzystania nowych technologii w zakresie poradnictwa senioralnego, w tym telemedycyny i teleopieki,
 7. propagowanie w społeczeństwie wrażliwości związanej z tzw. opieką senioralną,
 8. niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 9. prowadzenie programów socjalnych i medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami,
 10. analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granicą,
 11. udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizacyjnej osobom, których przypadki mają charakter szczególny, według zasad obowiązujących w Fundacji uwzględniających rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową. Udzielanie pomocy społecznej obejmuje również osoby będące ofiarami wypadków komunikacyjnych,
 12. podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,
 13. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 14. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
 15. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
 16. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, centrami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 17. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów promocyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 18. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu opieki społecznej, medycyny geriatrycznej i ochrony zdrowia osób starszych,
 19. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 ma w całości charakter nieodpłatny.

3.  Fundacja może reprezentować przed sądem potrzebujących pełnomocnictwa seniorów.

§ 10

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

ROZDZIAŁ III:

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

2. Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. dochodów ze zbiórek, w szczególności uzyskiwanych pod nazwą: „Senior w Koronie”,
 2. aukcji internetowych,
 3. subwencji osób prawnych,
 4. darowizn, spadków i zapisów,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 8.

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

Roczne sprawozdanie finansowe jest poddawane badaniu firmy audytorskiej o ustalonej renomie i ogłaszane w sposób ustalony przez Zarząd oraz zgodnie z prawem obowiązującym dla Fundacji i organizacji pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ IV:

ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organem Fundacji jest: Zarząd Fundacji.

§ 18

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym Prezes i Wiceprezes.

2. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby fizyczne, powoływane na indywidualnie ustaloną kadencję.

3. Zarząd powołują  i odwołują obie Fundatorki działające wspólnie.
4. Po śmierci jednej z Fundatorek do powoływania i odwoływania członków Zarządu uprawniona jest Fundatorka pozostała przy życiu.

5. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, którzy kierują jego pracą.

6. Fundatorka Fundacji Aleksandra Czarna-El Baz wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

7. Fundatorka Fundacji Marta Białkowska wchodzi w skład pierwszego Zarządu jako Wiceprezes Zarządu.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji.

2. Do reprezentowania Fundacji wobec osób trzecich, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 5000zł, uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

3. Do zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 5000zł uprawnionych jest co najmniej 2 członków Zarządu działających łącznie.

§ 20

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę, dzieło i zlecenie na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności. W takiej umowie Fundację reprezentują łącznie członkowie Zarządu nie pozostający z zatrudnianym członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub małżeństwa.

2. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy o pracę pomiędzy członkiem Zarządu i Fundacją.

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, z inicjatywy własnej bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.

3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu.

§ 22

1. Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i podejmowanie w tym zakresie decyzji i uchwał oraz ustalanie kierunków działania Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej,
 2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz osób na stanowiska kierownicze lub samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 5. ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników,
 6. ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji w Regulaminie Wynagradzania oraz zasad porządku w procesie pracy w Regulaminie Pracy,
 7. podjęcie decyzji o  rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,
 9. tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych.

§ 23

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

ROZDZIAŁ V:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 28

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, PKD 88.1
 2. sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach charytatywnych, PKD 47.79.Z
 3. Sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach charytatywnych, PKD 47.71.Z
 4. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, PKD 47.91.Z
 5. handlu hurtowego i detalicznego sprzętem, akcesoriami i urządzeniami medycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami farmaceutycznymi, materiałami medycznymi i higieniczno-sanitarnymi, PKD 47.73; PKD 47.74.Z; PKD 46.46.Z
 6. sprzedaży prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD 47.11.Z
 7. sprzedaży detalicznej żywności z automatów, PKD 47.99
 8. sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.78.Z
 9. sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach, PKD 47.89.Z
 10. działalności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.29.Z
 11. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.19.Z
 12. działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, PKD 56.10.A
 13. organizacji różnego rodzaju eventów w zakresie realizacji celu Fundacji, PKD 93.2
 14. sprzedaży losów na loterie fantowe, PKD 92.00.Z

§ 29

Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby, z tym jednak zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu Założycielskiego.

§ 30

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 31

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 32

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 33

Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem treści § 30 pkt 4 niniejszego Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 34

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 35

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ROZDZIAŁ VI:

ZMIANA STATUTU

§ 36

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 37

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności pełnego składu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 39

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 40

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu.

§ 41

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 42

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu.

§ 43

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.